fbpx

Eetilised põhimõtted

MTÜ Kuula Leinajat väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes. Koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. MTÜ Kuula Leinajat panustab turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

Oma igapäevases tegevuses lähtume Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest.

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

 1. meil on selge ja arusaadav missioon. Me järgime oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
 2. Me väljendame ja esindame inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Kaasame inimesi läbi oma tegevuste kodanikuühiskonna edendamisse.
 3. Peame inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustades kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
 4. Püüdleme järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
 5. Saades vahendid oma tegevuseks toetajatelt ja annetajatelt, kasutame saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

 1. Ilmutame kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
 2. Nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeme tööd nende muutmiseks.
 3. Me ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

 1. Kasutame loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
 2. Lähtume nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidume topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

 1. Anname oma tegevusest aru ning vastutame asutajate, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
 2. Peame oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
 3. Avalikustame oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

 1. Informatsioon meie missiooni, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja arusaadav.
 2. Suhtleme avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
 3. Oleme avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

 1. Oleme oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidume sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega kaotame oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
 2. MTÜ Kuula Leinajat tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtame tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

 1. Peame kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
 2. Austame teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

 1. Tunnustame mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
 2. Me ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

You Might Also Like

Leave a Reply

en_USEN