fbpx

Leina täiendõpe

Leina täiendõpe koosneb kahest astmest:

 1. I aste: Leina täiendõpe spetsialistile ja leinaja toetajale on avatud kõikidele spetsialistidele ning huvilistele, kes soovivad oskuslikult ja teadlikult toetada leinas inimesi. Täiendõpe koosneb 4st moodulist, mis on põhjalikult läbi mõeldud ja omavahel tihedalt seotud. Täiendõppe läbinutele väljastatakse tunnistus “Leinateadlik spetsialist / Leinaja toetaja”
 2. II aste: Leinanõustamise täiendõpe on avatud I astme läbinud terapeutidele – nii õppivatele kui ka praktiseerivatele. Täiendõppe detailsem info avalikustatakse 2024a.

Leinateadliku spetsialisti / Leinaja toetaja erialane täiendõpe
Leina täiendõppe I aste

Kuupäevad:
1. moodul*: 07, 09.02.2024 
2. moodul*: 06, 08.03.2024
3. moodul*: 10, 12.04.2024
4. moodul*: 08, 10.05.2024
* lisanduvad praktikagrupid

Asukoht: Veebiõpe

Osalustasu:
Täiendõpe: 890 eur/osaleja*
Üksikmoodul: 249 eur/osaleja
*Võimalik tasuda osamaksetena

Sihtgrupp: spetsialistid, kes töötavad inimestega sh vaimse tervise edendajad, kogemusnõustajad, koolipsühholoogid, psühholoogilised nõustajad, sotsiaaltöötajad, noortekeskuse töötajad ja inimesed, kes soovivad oskuslikult ja teadlikult toetada leinas inimesi.

Kursuse sisu* ** ***:

 1. moodul. Leinaprotsesside mõistmine ja toetamine: Baasteadmised ning praktilised oskused leinast ja leinaja toetamisest.
 2. moodul. Laste leina teoreetilised alused ja praktilised tehnikad.
  Soovitan mooduli läbida ka spetsialistidel, kes töötavad vaid täiskasvanutega. Täiskasvanute esimesed leinad kipuvad jääma lapsepõlve, mis mõjutavad olulisel määral täisealisena kogetud kaotusi. Laste leinast teadlik spetsialist teadvustab läbi tunnuste potentsiaalse, leinaprotsessi mõjutava kaotuse ja ka vanuseastme (tunnustele vastavalt), millal kaotus lapsepõlves on aset leidnud. Lisaks puudutame laste leina koolitusel praktikaid, mis toetavad samuti täiskasvanuga töötamist ning toetavate, leinaprotsessi avavate küsimuste küsimust. Kui leinaval täiskasvanul on laps, saab spetsialist anda täiskasvanule esmased teadmised kuidas ta saab oma last toetada sh ka teadlikkust tõsta leinamise mudeldamisest. Lisainfoks klikka siia.
 3. moodul. Toimetulekustrateegiad leinas ja elumuutustes: Leinaja toetamine elumuutustes ja eneseabi.
 4. moodul. Spetsialisti/toetaja enesehool emotsionaalsete protsesside toetajana: Spetsialisti/toetaja enda leinareaktsioonid ja võimaliku projektsiooni ennetamine.

* Üksikmoodulitel osalemise korral väljastatakse tõend moodulil läbitud teema kohta.
**Juhul kui ei ole võimalik täiendõppe moodulil osaleda kuupäeva sobimatuse tõttu, on puuduv moodul võimalik läbida 2024a alustavas uues grupis.
*** Varasematel leinakoolitustel omandatud teadmised võetakse arvesse kattuvuse korral. Palun võtke ühendust korraldajaga info@kuulaleinajat.ee täpsema info saamiseks.

Leinateadliku spetsialisti / Leinaja toetaja erialase täiendõppe tulemusena, osaleja:

 • mõistab leinaprotsesse
 • tunneb ära täiskasvanu võimalikud leinareaktsioonid
 • teab mida öelda ja mida mitte leinas inimesele
 • on teadlik, milline käitumisviis, sh sõnad takistab leinatööd ja mis toetab
 • on teadlik leinareaktsioonidest ning eristab normaalseid leinareaktsioone komplitseeritud/pika-ajalise leina tunnustest
 • oskab tuvastada lahendamata, lõpetamata ja väljendamata emotsioone
 • on praktiseerinud leinaja toetamiseks vajalikke baasoskuseid
 • on võimeline pakkuma leinajale oskuslikku tuge I etapina, ennem psühholoogiist nõustamist või/ja leinanõustamist
 • on praktiseerinud teise inimese leinareaktsioonidest sõltumata emotsionaalsesse kohalollu jäämist rahuliku, hoolivana ja toetavana
 • mõistab, millal on vaja leinaja suunata edasi nõustamisse
 • eristab täiskasvanu leinareaktsioone hiljutisest kaotusest versus lapsepõlves kogetud protsessimata leinatööd
 • tunneb ära lapse võimalikud leinareaktsioonid
 • teab laste leina üldlevinud sümptomeid ja käitumisviise
 • oskab pakkuda lapsele esmast toetust leinas
 • oskab anda esmast nõu täiskasvanule leinava lapse toetamiseks
 • oskab kaardistada leinas inimese toimetulekumehhanisme
 • oskab suunata leinajat omandama täiendavaid toimetulekumehhanisme leinaga toimetuleku toetamiseks
 • on teadlik enesehoole olulisusest ning enesehoole puudumise võimalikest tagajärgedest
 • omab esmast teadlikkust oma leinaprotsessidest ning varasemate kaotuste võimalikust mõjust toetajana
 • märkab enda emotsionaalseid reaktsioone leinas inimese kõrval ning oskab enda emotsioone juhtida ning ennast toetada esmatasandil
 • on teadlik enda toimetulekustrateegiatest, nii toetavatest kui leinatööd takistavatest strateegiatest
 • on omandanud oskused kõikide toimetulekustrateegiate kategooriate rakendamiseks läbi praktika
 • mõistab projektsiooni võimalusi ning oskab projektsiooni ennetada või märgata
 • oskab endale pakkuda esmast toetust leinas ja elumuutustes

Õppemaht:

Auditoorseid tunde kokku 16 ak t, ilma pausideta (21 ak t kontaktõpet per moodul koos pausidega). Õppele lisandub praktikagrupis osalemine min 3 – max 6,5 ak t ulatuses.
Täiendõppe kogumaht: Auditoorseid tunde kokku 64 ak t pausideta (84 ak t kontaktõpet koos pausidega) ja kuni 26 ak t praktikagrupis osalemist.

Keskkond:
2024a veebruaris toimub õpe veebiõppe formaadis.

Ülesehitus:

 • teooria
 • juhtumipõhine praktika
 • praktika nii grupi- kui ka paaristööna
 • iseseisvad praktilised harjutused
 • arutelu
 • praktikagrupid meetodite ja tehnikate rakendamise kinnistamiseks

Iga mooduli lahutamatuks osaks on praktikagrupp. Iga mooduliga kaasneb kaks praktikagruppi, millest üks toimub veebipraktikana ja teine kontaktkohtumisena Tallinnas. Kohustuslik on osaleda miinimum ühes praktikagrupis per moodul.

Mooduleid on võimalik läbida üksikult. Osalejale väljastatakse tõend vastava läbitud mooduli kohta alljärgnevalt toodud tingimuste alusel.

Tunnistus väljastatakse järgmistel tingimustel:

 • Leinateadliku spetsialisti / Leinaja toetaja tunnistus väljastatakse osalejale, kes on läbinud Leinateadliku spetsialisti täiendõppe min 80% ulatuses ning täiendavalt osalenud vähemalt neljal praktikakohtumisel.
 • Osalejatele, kes on osalenud üksikmoodulitel, väljastatakse tõend vastavatel moodulitel osalemise kohta. Tõend väljastatakse min 80% ulatuses õppes osalenule, kes on täiendavalt osalenud vähemalt ühel praktikakohtumisel per moodul. Leinateadliku spetsialisti tunnistuse saamiseks on võimalik puuduvad moodulid läbida järgnevatel aastatel toimuvatel leinateadliku spetsialisti täiendõppes.

Osalustasu

 • Leinateadliku spetsialisti / Leinaja toetaja erialase täiendõppe osalustasu 890 eur/osaleja, mis sisaldab:
  • 4 moodulil osalemist
  • võimalust osaleda 8’s praktikagrupis, min neljas
  • täiendõppe materjali
  • kohvipause
 • Üksikmoodulil osaleja osalustasu on 249 eur/osaleja, mis sisaldab:
  • valitud mooduli(te)l osalemist
  • kuni kahes moodulikeskses praktikagrupis osalemist
  • täiendõppe materjali
  • kohvipause

Osalustasu tingimused:

 • Tagastamatu broneerimistasu garanteerib koha täiendõppes või valitud moodulil, alljärgnevalt:
  • ühel moodulil osalemise tagastamatu broneerimistasu on 40 eurot
  • täiendõppes osalemise tagastamatu broneerimistasu on 80 eurot
 • Sissejuhatava kursuse eest on võimalik tasuda samuti osamaksetena, kas kahes või kolmes osas alljärgnevalt:
  • kahes osas, 459 eur/osamakse
  • kolmes osas, 311 eur/osamakse
 • Tühistades broneeringu rohkem kui 1 nädal ennem mooduli algust, tagastatakse 50% kogumaksumusest (va broneerimistasu).
 • Tühistades broneeringu 1 nädal või vähem ennem mooduli algust, makstud summat ei tagastata.

Täiendõpet viib läbi leinanõustaja Meeli Laane.
Täiendõpet korraldab MTÜ Kuula Leinajat.

Kursuse detailid

Õppekava nimetus: “Leinateadliku spetsialisti / Leinaja toetaja erialane täiendõpe”.

Õppekava rühm: Erialane enesetäiendus, psühholoogia

Õpiväljundid. Osaleja:

 • mõistab leinaprotsesse
 • tunneb ära täiskasvanu võimalikud leinareaktsioonid
 • teab mida öelda ja mida mitte leinas inimesele
 • on teadlik, milline käitumisviis, sh sõnad takistab leinatööd ja mis toetab
 • on teadlik leinareaktsioonidest ning eristab normaalseid leinareaktsioone komplitseeritud/pika-ajalise leina tunnustest
 • oskab tuvastada lahendamata, lõpetamata ja väljendamata emotsioone
 • on praktiseerinud leinaja toetamiseks vajalikke baasoskuseid
 • on võimeline pakkuma leinajale oskuslikku tuge I etapina, ennem psühholoogiist nõustamist või/ja leinanõustamist
 • on praktiseerinud teise inimese leinareaktsioonidest sõltumata emotsionaalsesse kohalollu jäämist rahuliku, hoolivana ja toetavana
 • mõistab, millal on vaja leinaja suunata edasi nõustamisse
 • eristab täiskasvanu leinareaktsioone hiljutisest kaotusest versus lapsepõlves kogetud protsessimata leinatööd
 • tunneb ära lapse võimalikud leinareaktsioonid
 • teab laste leina üldlevinud sümptomeid ja käitumisviise
 • oskab pakkuda lapsele esmast toetust leinas
 • oskab anda esmast nõu täiskasvanule leinava lapse toetamiseks
 • oskab kaardistada leinas inimese toimetulekumehhanisme
 • oskab suunata leinajat omandama täiendavaid toimetulekumehhanisme leinaga toimetuleku toetamiseks
 • on teadlik enesehoole olulisusest ning enesehoole puudumise võimalikest tagajärgedest
 • omab esmast teadlikkust oma leinaprotsessidest ning varasemate kaotuste võimalikust mõjust toetajana
 • märkab enda emotsionaalseid reaktsioone leinas inimese kõrval ning oskab enda emotsioone juhtida ning ennast toetada esmatasandil
 • on teadlik enda toimetulekustrateegiatest, nii toetavatest kui leinatööd takistavatest strateegiatest
 • on omandanud oskused kõikide toimetulekustrateegiate kategooriate rakendamiseks läbi praktika
 • mõistab projektsiooni võimalusi ning oskab projektsiooni ennetada või märgata
 • oskab endale pakkuda esmast toetust leinas ja elumuutustes

Sihtgrupp: spetsialistid, kes töötavad inimestega sh vaimse tervise edendajad, kogemusnõustajad, koolipsühholoogid, psühholoogilised nõustajad, sotsiaaltöötajad, noortekeskuse töötajad ja inimesed, kes soovivad oskuslikult ja teadlikult toetada leinas inimesi.

Õpingute alustamise tingimused: puuduvad

Õppemaht: Auditoorseid tunde kokku 16 ak t/moodul, ilma pausideta (21 ak t kontaktõpet per moodul koos pausidega). Õppele lisandub praktikagrupis osalemine min 3 – max 6,5 ak t ulatuses.
Täiendõppe kogumaht: Auditoorseid tunde kokku 64 ak t pausideta (84 ak t kontaktõpet koos pausidega) ja kuni 26 ak t praktikagrupis osalemist.

Õppekeskkond: Õpe toimub veebikeskkonnas Zoom.

Täiendõppe sisu:

 • 1. moodul. Leinaprotsesside mõistmine ja toetamine: Baasteadmised ning praktilised oskused.
 • 2. moodul. Laste leina teoreetilised alused ja praktilised tehnikad.
 • 3. moodul. Toimetulekustrateegiad leinas ja elumuutustes: Leinaja toetamine elumuutustes.
 • 4. moodul. Spetsialisti/toetaja enesehool emotsionaalsete protsesside toetajana: Spetsialisti/toetaja enda leinareaktsioonid ja võimaliku projektsooni ennetamine.

Ülesehitus:

 • teooria
 • juhtumipõhine praktika
 • praktika nii grupi- kui ka paaristööna
 • iseseisvad praktilised harjutused
 • arutelu
 • praktikagrupid meetodite ja tehnikate rakendamise kinnistamiseks

Väljastatav dokument:

 • Leinateadliku spetsialisti / Leinaja toetaja erialase täiendõppe tunnistus väljastatakse osalejale, kes on läbinud Leinateadliku spetsialisti täiendõppe min 80% ulatuses ning täiendavalt osalenud vähemalt neljal praktikakohtumisel.
 • Osalejatele, kes on osalenud üksikmoodulitel, väljastatakse tõend vastavatel moodulitel osalemise kohta. Tõend väljastatakse min 80% ulatuses õppes osalenule, kes on täiendavalt osalenud vähemalt ühel praktikakohtumisel per moodul. Leinateadliku spetsialisti tunnistuse saamiseks on võimalik puuduvad moodulid läbida järgnevatel aastatel toimuvatel leinateadliku spetsialisti täiendõppes.

Täiendõppe läbiivija: Leinanõustaja ja psühhoterapeut Meeli Laane.
Täiendõppe korraldaja: MTÜ Kuula Leinajat

Meeli Laane on MTÜ Kuula Leinajat asutaja, transpersonaalne psühhoterapeut ja traumateadlik leinanõustaja. Meeli töötab erapraksises leinanõustajana, nii traumaatilise ja komplitseeritud leinaga toimetulekut toetades kui ka loomuliku leina teadlikkust tõstes. Meeli on koolitanud terapeute ja erialaspetsialiste leina teemal nii Eestis kui ka Armeenias, sh erialaspetsialiste Saksamaal ning Prantsusmaal.


Tagasiside varasematelt koolitustelt

Kädi

Meeli räägib leinast ja kaotusest lihtsalt ja selgelt ning ma hakkasin nägema leina teises valguses. Lein ei vaja analüüsi ega parandamist vaid kohalolu kogu haavatavuses. Mõistusega loogiliselt seletades südamevalu ei ravi. Minu jaoks ei ole lein enam kaotus, vaid ühe etapi lõpp ja järgmise etapi algus.

Angela Saks

Suur tänu võimaluse eest koolitusel osaleda. Sain sealt väga palju oma isiklikuks arenguks aga ka terapeudi tööriistakasti täiendust.
Mulle väga meeldis. Aitäh!


You Might Also Like

en_USEN