fbpx

Leinateadliku kogemusnõustaja täiendõpe

Kuupäevad:
1. moodul*: 07, 09.02.2024
2. moodul*: 06, 08.03.2024
3. moodul*: 10, 12.04.2024
4. moodul*: 08, 10.05.2024
* lisanduvad praktikagrupid

Asukoht: Veebiõpe

Osalustasu:
Täiendõpe: 890 eur/osaleja*
Üksikmoodul: 249 eur/osaleja
*Võimalik tasuda osamaksetena

Leinas inimene otsib sarnase kaotusega inimesi, mis toetab toimetulekut raske kaotusega ja annab inimesele tunde, et ta on mõistetud ja ta ei ole üksinda. Siin on kogemusnõustajate roll väga oluline, esmatasandi toetajana. Kogemusest üksi kahjuks leinaja toetamiseks ei piisa, juurde on vaja oskuste arendamist ning teadlikkust, kuidas toetada leinas inimest, mis toetab loomulikku leinaprotsessi ning mis takistab.

Kogemusnõustaja jätkukursus “Leinateadliku kogemusnõustaja täiendõpe” on 4-mooduliline kursus, mis on sammhaaval üles ehitatud põhjalike teadmiste ning oskuste omandamiseks, et pakkuda professionaalset esmatasandi toetust leinajale.

Leinateadliku kogemusnõustaja täiendõpe keskendub sammhaaval spetsialisti teadmiste ja oskuste arendamisele, lisades juhtumipõhiseid praktikaid, kus iga osaleja saab mitmtekülgset, arendavat tagasisidet oma oskustele. Ainuüksi teoreetiline baas, mis on leinamaastikul kirev ja mõnikord ka vastandlik, ei anna oskust leinajale toeks olla.

Kursuse läbinud kogemusnõustajad avalikustatakse spetsialistide nimekirjas, kelle juurde suunata abivajajaid esmaseks toeks.

Sihtgrupp: kogemusnõustaja baasõppes osalevad või kogemusnõustaja baasõppe läbinud inimesed.

Kursuse sisu:

 1. moodul, 07 ja 09.02.2024. Leinaprotsesside mõistmine ja toetamine: Baasteadmised ning praktilised oskused leinast ja leinaja toetamisest spetsialistidele.
 2. moodul, 06, 08.03.2024. Laste leina teoreetilised alused ja praktilised tehnikad.
  Täiskasvanute esimesed leinad kipuvad jääma lapsepõlve, mis mõjutavad olulisel määral täisealisena kogetud kaotusi. Laste leinast teadlik spetsialist teadvustab läbi tunnuste potentsiaalse, leinaprotsessi mõjutava kaotuse ja ka vanuseastme (tunnustele vastavalt), millal kaotus lapsepõlves on aset leidnud. Lisaks puudutame laste leina koolitusel praktikaid, mis toetavad samuti täiskasvanuga töötamist ning toetavate, leinaprotsessi avavate küsimuste küsimust. Kui leinaval täiskasvanul on laps, saab spetsialist anda täiskasvanule esmased teadmised kuidas ta saab oma last toetada sh ka teadlikkust tõsta leinamise mudeldamisest.
 3. moodul, 10, 12.04.2024. Toimetulekustrateegiad leinas ja elumuutustes: Leinaja toetamine elumuutustes ja eneseabi.
 4. moodul, 08, 10.05.2024. Spetsialisti enesehool emotsionaalsete protsesside toetajana: Spetsialisti enda leinareaktsioonid ja võimaliku projektsooni ennetamine.

Jätkukoolituse tulemusena, osaleja:

 • mõistab leinaprotsesse
 • tunneb ära täiskasvanu võimalikud leinareaktsioonid
 • teab mida öelda ja mida mitte leinas inimesele
 • on teadlik, milline käitumisviis, sh sõnad takistab leinatööd ja mis toetab
 • on teadlik leinareaktsioonidest ning eristab normaalseid leinareaktsioone komplitseeritud/pika-ajalise leina tunnustest
 • oskab tuvastada lahendamata, lõpetamata ja väljendamata emotsioone
 • on praktiseerinud leinaja toetamiseks vajalikke baasoskuseid
 • on võimeline pakkuma leinajale oskuslikku tuge I etapina, ennem psühholoogiist nõustamist või/ja leinanõustamist
 • on praktiseerinud teise inimese leinareaktsioonidest sõltumata emotsionaalsesse kohalollu jäämist rahuliku, hoolivana ja toetavana
 • mõistab, millal on vaja leinaja suunata edasi nõustamisse
 • eristab täiskasvanu leinareaktsioone hiljutisest kaotusest versus lapsepõlves kogetud protsessimata leinatööd
 • tunneb ära lapse võimalikud leinareaktsioonid
 • teab laste leina üldlevinud sümptomeid ja käitumisviise
 • oskab pakkuda lapsele esmast toetust leinas
 • oskab anda esmast nõu täiskasvanule leinava lapse toetamiseks 
 • oskab kaardistada leinas inimese toimetulekumehhanisme
 • oskab suunata leinajat omandama täiendavaid toimetulekumehhanisme leinaga toimetuleku toetamiseks
 • on teadlik enesehoole olulisusest ning enesehoole puudumise võimalikest tagajärgedest 
 • omab esmast teadlikkust oma leinaprotsessidest ning varasemate kaotuste võimalikust mõjust toetajana
 • märkab enda emotsionaalseid reaktsioone leinas inimese kõrval ning oskab enda emotsioone juhtida ning ennast toetada esmatasandil 
 • on teadlik enda toimetulekustrateegiatest, nii toetavatest kui leinatööd takistavatest strateegiatest
 • on omandanud oskused kõikide toimetulekustrateegiate kategooriate rakendamiseks läbi praktika
 • mõistab projektsiooni võimalusi ning oskab projektsiooni ennetada või märgata
 • oskab endale pakkuda esmast toetust leinas ja elumuutustes

Õppemaht:

Veebiõppe auditoorseid tunde kokku 16 ak t, ilma pausideta (21 ak t veebiõpet per moodul koos pausidega). Õppele lisandub praktikagrupis osalemine min 3 – max 6,5 ak t ulatuses.
Täiendõppe kogumaht: Veebiõppe auditoorseid tunde kokku 64 ak t pausideta (84 ak t veebiõpet koos pausidega) ja kuni 26 ak t praktikagrupis osalemist.

Keskkond: Täiendõpe toimub veebiõppe formaadis.

Ülesehitus:

 • teooria
 • juhtumipõhine praktika
 • praktika nii grupi- kui ka paaristööna
 • iseseisvad praktilised harjutused
 • arutelu
 • praktikagrupid meetodite ja tehnikate rakendamise kinnistamiseks

Iga mooduli lahutamatuks osaks on praktikagrupp. Iga mooduliga kaasneb kaks praktikagruppi, millest on kohustluslik osaleda miinimum ühes praktikagrupis per moodul.

Mooduleid on võimalik läbida üksikult. Osalejale väljastatakse tõend vastava läbitud mooduli kohta alljärgnevalt toodud tingimuste alusel.

Tunnistus väljastatakse järgmistel tingimustel:

 • Tunnistus “Leinateadlik kogemusnõustaja” väljastatakse osalejatele, kes on läbinud kõik 4 moodulit, min 80% ulatuses ning osalenud vähemalt neljal praktikakohtumisel.
 • Osalejatele, kes on osalenud üksikmoodulitel, väljastatakse tõend vastavatel moodulitel osalemise kohta. Tõend väljastatakse min 80% ulatuses õppes osalenule, kes on täiendavalt osalenud vähemalt ühel praktikakohtumisel per moodul.

Osalustasu

 • Leinateadliku spetsialisti täiendõppe osalustasu 890 eur/osaleja, mis sisaldab:
  • 4 moodulil osalemist
  • võimalust osaleda 8’s praktikagrupis, min neljas
  • täiendõppe materjali
 • Üksikmoodulil osaleja osalustasu on 249 eur/osaleja, mis sisaldab:
  • valitud mooduli(te)l osalemist
  • kuni kahes moodulikeskses praktikagrupis osalemist
  • täiendõppe materjali

Osalustasu tingimused:

 • Tagastamatu broneerimistasu garanteerib koha täiendõppes või valitud moodulil, alljärgnevalt:
  • täiendõppes osalemise tagastamatu broneerimistasu on 80 eurot
 • Sissejuhatava kursuse eest on võimalik tasuda samuti osamaksetena, kas kahes või kolmes osas alljärgnevalt:
  • kahes osas, 459 eur/osamakse
  • kolmes osas, 311 eur/osamakse
 • Tühistades broneeringu rohkem kui 1 nädal ennem mooduli algust, tagastatakse 50% kogumaksumusest (va broneerimistasu).
 • Tühistades broneeringu 1 nädal või vähem ennem mooduli algust, makstud summat ei tagastata.

Täiendõpet viib läbi leinanõustaja Meeli Laane.

Kursuse detailid

Õppekava nimetus: “Leinateadliku kogemusnõustaja täiendõpe”.

Õppekava rühm: Erialane enesetäiendus, psühholoogia

Õpiväljundid. Osaleja:

 • mõistab leinaprotsesse
 • tunneb ära täiskasvanu võimalikud leinareaktsioonid
 • teab mida öelda ja mida mitte leinas inimesele
 • on teadlik, milline käitumisviis, sh sõnad takistab leinatööd ja mis toetab
 • on teadlik leinareaktsioonidest ning eristab normaalseid leinareaktsioone komplitseeritud/pika-ajalise leina tunnustest
 • oskab tuvastada lahendamata, lõpetamata ja väljendamata emotsioone
 • on praktiseerinud leinaja toetamiseks vajalikke baasoskuseid
 • on võimeline pakkuma leinajale oskuslikku tuge I etapina, ennem psühholoogiist nõustamist või/ja leinanõustamist
 • on praktiseerinud teise inimese leinareaktsioonidest sõltumata emotsionaalsesse kohalollu jäämist rahuliku, hoolivana ja toetavana
 • mõistab, millal on vaja leinaja suunata edasi nõustamisse
 • eristab täiskasvanu leinareaktsioone hiljutisest kaotusest versus lapsepõlves kogetud protsessimata leinatööd
 • tunneb ära lapse võimalikud leinareaktsioonid
 • teab laste leina üldlevinud sümptomeid ja käitumisviise
 • oskab pakkuda lapsele esmast toetust leinas
 • oskab anda esmast nõu täiskasvanule leinava lapse toetamiseks 
 • oskab kaardistada leinas inimese toimetulekumehhanisme
 • oskab suunata leinajat omandama täiendavaid toimetulekumehhanisme leinaga toimetuleku toetamiseks
 • on teadlik enesehoole olulisusest ning enesehoole puudumise võimalikest tagajärgedest 
 • omab esmast teadlikkust oma leinaprotsessidest ning varasemate kaotuste võimalikust mõjust toetajana
 • märkab enda emotsionaalseid reaktsioone leinas inimese kõrval ning oskab enda emotsioone juhtida ning ennast toetada esmatasandil 
 • on teadlik enda toimetulekustrateegiatest, nii toetavatest kui leinatööd takistavatest strateegiatest
 • on omandanud oskused kõikide toimetulekustrateegiate kategooriate rakendamiseks läbi praktika
 • mõistab projektsiooni võimalusi ning oskab projektsiooni ennetada või märgata
 • oskab endale pakkuda esmast toetust leinas ja elumuutustes

Sihtgrupp: kogemusnõustaja väljaõppes osalevad ja kogemusnõustaja väljaõppe läbinud inimesed.

Õpingute alustamise tingimused: kogemusnõustaja väljaõppes osalemine või kogemusnõustaja väljaõpe on läbitud

Õppemaht: Veebiõppe tunde kokku 16 ak t, ilma pausideta (21 ak t veebiõpet per moodul koos pausidega). Õppele lisandub praktikagrupis osalemine min 3 – max 6,5 ak t ulatuses.
Täiendõppe kogumaht: Veebiõppe tunde kokku 64 ak t pausideta (84 ak t veebiõpet koos pausidega) ja kuni 26 ak t praktikagrupis osalemist.

Õppekeskkond: Täiendõpe toimub veebiõppe formaadis.

Täiendõppe sisu:

 • 1. moodul. Leinaprotsesside mõistmine ja toetamine: Baasteadmised ning praktilised oskused spetsialistidele.
 • 2. moodul. Laste leina teoreetilised alused ja praktilised tehnikad: spetsialistidele suunatud teadmised ja oskused.
 • 3. moodul. Toimetulekustrateegiad leinas ja elumuutustes: Leinaja toetamine elumuutustes.
 • 4. moodul. Spetsialisti enesehool emotsionaalsete protsesside toetajana: Spetsialisti enda leinareaktsioonid ja võimaliku projektsooni ennetamine.

Ülesehitus:

 • teooria
 • juhtumipõhine praktika
 • praktika nii grupi- kui ka paaristööna
 • iseseisvad praktilised harjutused
 • arutelu
 • praktikagrupid meetodite ja tehnikate rakendamise kinnistamiseks

Väljastatav dokument:

 • Leinateadliku kogemusnõustaja tunnistus väljastatakse osalejale, kes on läbinud täiendõppe min 80% ulatuses ning täiendavalt osalenud vähemalt neljal praktikakohtumisel.
 • Osalejatele, kes on osalenud üksikmoodulitel, väljastatakse tõend vastavatel moodulitel osalemise kohta. Tõend väljastatakse min 80% ulatuses õppes osalenule, kes on täiendavalt osalenud vähemalt ühel praktikakohtumisel per moodul.

Täiendõppe läbiivija: Leinanõustaja ja psühhoterapeut Meeli Laane.

Meeli Laane on transpersonaalne psühhoterapeut ja traumateadlik leinanõustaja. Meeli töötab erapraksises leinanõustajana, nii traumaatilise ja komplitseeritud leinaga toimetulekut toetades kui ka loomuliku leina teadlikkust tõstes. Meeli on koolitanud terapeute ja erialaspetsialiste leina teemal nii Eestis kui ka varasemalt Armeenias, sh erialaspetsialiste Saksamaal ning Prantsusmaal.


2023a toimuvad kontaktkoolitused

2-3. detsember, 2023 Toimetulekustrateegiad leinas ja elumuutustes: Leinaja toetamine elumuutustuses ja eneseabi

You Might Also Like

etET