fbpx

Leina täiendõpe “Leinateadlik kogemusnõustaja”

Kuupäevad:
1. moodul*: 07-08.10.2023
2. moodul*: 04-05.11.2023
3. moodul*: 02-03.12.2023
4. moodul*: 13-14.01.2024
* lisanduvad praktikagrupid

Asukoht: Pärnu mnt 6, Tallinn

Leina täiendõpe kogemusnõustajatele

on 4-mooduliline süvitsi minev kursus kogemusnõustaja väljaõppes osaleva või väljaõppe läbinud inimesele, kes soovib leina teemalist kogemusnõustamise teenust pakkuda.

Moodulid on koostatud leinanõustaja Meeli Laane töökogemusest, mis on olnud vajalik, et edasi liikuda oma leina läbimisest leinajate nõustamiseni ja sealt sammu edasi – enda leina tundma õppimine läbi meetodite ja praktikate, mida saab kogemusnõustaja rakendada nõustamisel.

Moodulid on ülesehitatud sammhaaval, kus alustame leina A&Bst, mis tihtipeale teooriati erineb – vaatame üle erinevad lähenemised, et leida enda nägemust enim toetav lähenemisviis. Sealt edasi liigume lapse leina juurde, kus nõustaja õpib kaardistama kas täiskasvanu lein on seotud hiljutise leinaga või on leinaprotsess tavapärasest intensiivsem lapsepõlves läbi elamata leina tulemusena. Järgmine moodul, mida peab iga kogemusnõustaja teadma on toimetulekumehhanismid leinas – kuidas neid kaartistada ning kuidas toetada kliendi terviklikku enesetoetamist elumuutustes. Viimaseks ja üheks väga oluliseks mooduliks on kogemusnõustaja enda enesehoid, kuna leinatöö on emotsionaalne ja kaotused sügavad ning südantmurdvad. Oluliseks nüansiks on moodulile lisatud praktika, mis aitab kogemusnõustajal mõista kus võib käivituda tema enda leinaprotsess ning aktiveeruda oma leina projitseerimine abi saama tulnud inimesele.

Kursusel on oluline rõhk praktikal. Igal moodulil omandatud teadmiste ja meetodite kinnistamiseks on ette nähtud praktikagrupid.

Kursuse läbinud kogemusnõustajad avalikustatakse spetsialistide nimekirjas, kelle juurde suunata abivajajaid esmaseks toeks.

Sihtgrupp: kõgemusnõustaja väljaõppes osalevad ja kogemusnõustaja väljaõppe läbinud inimesed.

Kursuse sisu* ** ***:

 1. moodul. Leinaprotsesside mõistmine ja toetamine: Baasteadmised ning praktilised oskused leinast ja leinaja toetamisest spetsialistidele.
 2. moodul. Laste leina teoreetilised alused ja praktilised tehnikad.
  Täiskasvanute esimesed leinad kipuvad jääma lapsepõlve, mis mõjutavad olulisel määral täisealisena kogetud kaotusi. Laste leinast teadlik spetsialist teadvustab läbi tunnuste potentsiaalse, leinaprotsessi mõjutava kaotuse ja ka vanuseastme (tunnustele vastavalt), millal kaotus lapsepõlves on aset leidnud. Lisaks puudutame laste leina koolitusel praktikaid, mis toetavad samuti täiskasvanuga töötamist ning toetavate, leinaprotsessi avavate küsimuste küsimust. Kui leinaval täiskasvanul on laps, saab spetsialist anda täiskasvanule esmased teadmised kuidas ta saab oma last toetada sh ka teadlikkust tõsta leinamise mudeldamisest.
 3. moodul. Toimetulekustrateegiad leinas ja elumuutustes: Leinaja toetamine elumuutustes ja eneseabi.
 4. moodul. Spetsialisti enesehool emotsionaalsete protsesside toetajana: Spetsialisti enda leinareaktsioonid ja võimaliku projektsooni ennetamine.

* Üksikmoodulitel osalemise korral väljastatakse tõend moodulil läbitud teema kohta.
** Juhul kui ei ole võimalik täiendõppe moodulil osaleda kuupäeva sobimatuse tõttu, on puuduv moodul võimalik läbida 2024a alustavas uues grupis.
*** Varasematel leinakoolitustel omandatud teadmised võetakse arvesse kattuvuse korral. Palun võtke ühendust korraldajaga info@kuulaleinajat.ee täpsema info saamiseks.

Sissejuhatava kursuse tulemusena, osaleja:

 • omab teadmisi leinaprotsessidest, sh loomulikust ja komplitseeritud leinast
 • omab ülevaadet leinareaktsioonidest
 • omab teadmisi leinaprotsesse toetavatest baasilistest lähenemisviisidest, nii täiskasvanute kui laste toetamiseks leinas
 • on praktiseerinud leinaja baasilist toetamist
 • teab laste leina üldlevinud sümptomeid ja käitumisviise
 • omab teadmisi kuidas tuvastada lahendamata, lõpetamata ja väljendamata emotsioone
 • omab esmast teadlikkust oma leinaprotsessidest ning varasemate kaotuste võimalikust mõjust toetajana
 • omab ülevaadet peamistest toimetulekustrateegiatest, sh on tuvastanud enda toimetulekustrateegiad
 • on praktiseerinud meetodeid kõikide peamiste toimetulekustrateegiate rakendamiseks
 • on omandanud meetodid enda leina kaardistamiseks, sh leinaja protsesside kaartistamiseks
 • omab ülevaadet isikliku projektsiooni võimalikkusest toetajana
 • omab baasilisi teadmisi projektsiooni ennetamiseks
 • oskab endale pakkuda esmast toetust leinas ja elumuutustes

Õppemaht:

21 ak t kontaktõpet per moodul. Õppele lisandub praktikagrupis osalemine min 3 – max 6,5 ak t ulatuses.
Täiendõppe kogumaht: 84 ak t kontaktõpet ja kuni 26 ak t praktikagrupis osalemist.

Keskkond:
2023a algav täiendõpe toimub kontaktõppena.
2024a veebruaris alustab uus kursus veebiõppe formaadis.

Ülesehitus:

 • teooria
 • juhtumipõhine praktika
 • praktika nii grupi- kui ka paaristööna
 • iseseisvad praktilised harjutused
 • arutelu
 • praktikagrupid meetodite ja tehnikate rakendamise kinnistamiseks

Iga mooduli lahutamatuks osaks on praktikagrupp. Iga mooduliga kaasneb kaks praktikagruppi, millest üks toimub veebipraktikana ja teine kontaktkohtumisena Tallinnas. Kohustuslik on osaleda miinimum ühes praktikagrupis per moodul.

Mooduleid on võimalik läbida üksikult. Osalejale väljastatakse tõend vastava läbitud mooduli kohta alljärgnevalt toodud tingimuste alusel.

Tunnistus väljastatakse järgmistel tingimustel:

 • Tunnistus “Leinateadlik spetsialist” väljastatakse osalejatele, kes on läbinud kõik 4 moodulit, min 80% ulatuses ning osalenud vähemalt neljal praktikakohtumisel.
 • Osalejatele, kes on osalenud üksikmoodulitel, väljastatakse tõend vastavatel moodulitel osalemise kohta. Tõend väljastatakse min 80% ulatuses õppes osalenule, kes on täiendavalt osalenud vähemalt ühel praktikakohtumisel per moodul.

Osalustasu

 • Leinateadliku spetsialisti täiendõppe osalustasu 890 eur/osaleja, mis sisaldab:
  • 4 moodulil osalemist
  • võimalust osaleda 8’s praktikagrupis, min neljas
  • täiendõppe materjali
  • kohvipause
 • Üksikmoodulil osaleja osalustasu on 249 eur/osaleja, mis sisaldab:
  • valitud mooduli(te)l osalemist
  • kuni kahes moodulikeskses praktikagrupis osalemist
  • täiendõppe materjali
  • kohvipause

Osalustasu tingimused:

 • Tagastamatu broneerimistasu garanteerib koha täiendõppes või valitud moodulil, alljärgnevalt:
  • ühel moodulil osalemise tagastamatu broneerimistasu on 40 eurot
  • täiendõppes osalemise tagastamatu broneerimistasu on 80 eurot
 • Sissejuhatava kursuse eest on võimalik tasuda samuti osamaksetena, kas kahes või kolmes osas alljärgnevalt:
  • kahes osas, 459 eur/osamakse
  • kolmes osas, 311 eur/osamakse
 • Tühistades broneeringu rohkem kui 1 nädal ennem mooduli algust, tagastatakse 50% kogumaksumusest (va broneerimistasu).
 • Tühistades broneeringu 1 nädal või vähem ennem mooduli algust, makstud summat ei tagastata.

Täiendõpet viib läbi leinanõustaja Meeli Laane.

Kursuse detailid

Õppekava nimetus: Sissejuhatav kursus “Leinateadliku spetsialisti täiendõpe”.

Õppekava rühm: Erialane enesetäiendus

Õpiväljundid:

 • osaleja omab teadmisi leinaprotsessidest, sh loomulikust ja komplitseeritud leinast
 • osaleja omab ülevaadet leinareaktsioonidest
 • osaleja omab teadmisi leinaprotsesse toetavatest baasilistest lähenemisviisidest, nii täiskasvanute kui laste toetamiseks leinas
 • osaleja on praktiseerinud leinaja baasilist toetamist
 • osaleja teab laste leina üldlevinud sümptomeid ja käitumisviise
 • osaleja omab teadmisi kuidas tuvastada lahendamata, lõpetamata ja väljendamata emotsioone
 • osaleja omab esmast teadlikkust oma leinaprotsessidest ning varasemate kaotuste võimalikust mõjust toetajana
 • osaleja omab ülevaadet peamistest toimetulekustrateegiatest, sh on tuvastanud enda toimetulekustrateegiad
 • osaleja on praktiseerinud meetodeid kõikide peamiste toimetulekustrateegiate rakendamiseks
 • osaleja on omandanud meetodid enda leina kaardistamiseks, sh leinaja protsesside kaartistamiseks
 • osaleja omab ülevaadet isikliku projektsiooni võimalikkusest toetajana
 • osaleja omab baasilisi teadmisi projektsiooni ennetamiseks
 • osaleja oskab endale pakkuda esmast toetust leinas ja elumuutustes

Sihtgrupp: kogemusnõustaja, erialaspetsialist, kes töötab inimestega, nt õpetaja, sotsiaaltöötaja, noorsootöötaja, massöör, nõustaja. Õpe on avatud kõikidele leinateadlikkust tõsta soovivatele inimestele.

Õpingute alustamise tingimused: puuduvad

Õppemaht: 21 ak t kontaktõpet per moodul. Õppele lisandub praktikagrupis osalemine min 3 – max 6,5 ak t ulatuses.
Täiendõppe kogumaht: 84 ak t kontaktõpet ja kuni 26 ak t praktikagrupis osalemist.

Õppekeskkond: 2023 a alustav grupp õpib koolitustingimustele vastavas ja õppimist toetavas ruumis. 2024a kevadel alustav grupp õpib veebikeskkonna vahendusel.

Täiendõppe sisu:

 • 1. moodul. Leinaprotsesside mõistmine ja toetamine: Baasteadmised ning praktilised oskused spetsialistidele.
 • 2. moodul. Laste leina teoreetilised alused ja praktilised tehnikad: spetsialistidele suunatud teadmised ja oskused.
 • 3. moodul. Toimetulekustrateegiad leinas ja elumuutustes: Leinaja toetamine elumuutustes.
 • 4. moodul. Spetsialisti enesehool emotsionaalsete protsesside toetajana: Spetsialisti enda leinareaktsioonid ja võimaliku projektsooni ennetamine.

Ülesehitus:

 • teooria
 • juhtumipõhine praktika
 • praktika nii grupi- kui ka paaristööna
 • iseseisvad praktilised harjutused
 • arutelu
 • praktikagrupid meetodite ja tehnikate rakendamise kinnistamiseks

Väljastatav dokument:

 • Leinateadliku spetsialisti tunnistus väljastatakse osalejale, kes on läbinud sissejuhatava kursus “Leinateadliku spetsialisti täiendõpe” min 80% ulatuses ning täiendavalt osalenud vähemalt neljal praktikakohtumisel.
 • Osalejatele, kes on osalenud üksikmoodulitel, väljastatakse tõend vastavatel moodulitel osalemise kohta. Tõend väljastatakse min 80% ulatuses õppes osalenule, kes on täiendavalt osalenud vähemalt ühel praktikakohtumisel per moodul. Leinateadliku spetsialisti tunnistuse saamiseks on võimalik puuduvad moodulid läbida järgnevatel aastatel toimuvatel leinateadliku spetsialisti täiendõppes.

Täiendõppe läbiivija: Leinanõustaja ja psühhoterapeut Meeli Laane.

Meeli Laane on transpersonaalne psühhoterapeut ja traumateadlik leinanõustaja. Meeli töötab erapraksises leinanõustajana, nii traumaatilise ja komplitseeritud leinaga toimetulekut toetades kui ka loomuliku leina teadlikkust tõstes. Meeli on koolitanud terapeute ja erialaspetsialiste leina teemal nii Eestis kui ka varasemalt Armeenias, sh erialaspetsialiste Saksamaal ning Prantsusmaal.

You Might Also Like

etET